یاتاقان چیست ؟

Table of Contents

یاتاقان  چیست ؟

یک یا تاقان المانی از ماشین است که یک قطعه همانند یک شفت را که چر خش ، لغزش یا

 نوسان دارد ، پشتیبانی می کند . یا تا قان به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: ساده و غلتشی

. یا تاقانهای ساده بر اساس حرکت لغزشی که با استفاده از روغنکاری انجام می شود کار

می کنند. یا تاقانهای غلتشی یا ضد اصطکاک بر اساس حرکت غلتشی کار می کنند که با

استفاده از ساچمه ها یا دیگر انواع غلتک ها امکان پذیر است. درروتورهای  مدرن که در

سرعت ها و با رهای نسبتا بالا کار میکنند، انتخاب وطراحی صحیح یا تاقانها و تکیه گا های انها

از فا کتور های مهمی هستند که بر عمر سیستم تا ثیر می گذارنند.

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا