مشخصه های کوپلینگ

Table of Contents

مشخصه های کوپلینگ 4

پس از تعیین شرایط عملکرد سیستم ، می بایست ضمن مقایسه مشخصه های کوپلینگ با شرایط عملکرد ، بهترین کوپلینگ را انتخاب نمود و مشخصه های هر کوپلینگ عبارتند از :

1-     ظرفیت انتقال گشتاور ( Torque capcity     )

2-      حداقل و حداکثر قطر سوراخ کوپلینگ ( Bore size     )

3-      طریقه نصب (Type   f mounting     )

4-      نامیزانی مجاز ( Permissiable misalignment     )

5-      محدوده حداکثر سرعت مجاز ( Maximum speed range     )

6-      انعطاف پذیری جسم ( Material fle       ility     )

و قابلیت کار در محیطهای گرم روغنی و صلبیت پیچشی کافی.

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا