سیستم های خطی

Table of Contents

سیستم های خطی

 

 

BFL-BFS LINEAR SİSTEMLER
Model No A B E H G A1 B1 M A2 B2 AA
BFL 32 SF 80 90 14 35.5 29.5 59 70 m 54 60 13
BFL 52 SF 120 100 19,5 54.3 42.3 90 70 M10 83 60 17
Model No N M S h dw hl ki k2 h2 p L
BFS 32 E 32 26 24 20 6 15 6.5 | 12 62.5 6000
BFS 52 E 52 42 40 34 10 25 11 19 13 125 6000
Model No YÜK KAPASİTESİ – Fy min N YÜK KAPASİTESİ – Fy max N MOMENTLER – Mx Nm MOMENTLER – My Nm MOMENTLER – Mz Nm
BFS 32 850 1400 11 27 26
BFS 52 1500 2500 33 60 47
MUADİL PARÇA NO
LFL 32 SF / Taşıyıcı LFS 32 E / Ray
LFL52 SF / Taşıyıcı LFS 52 E / Ray

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا