بلبرینگ پشت شیار دار
دسامبر31

بلبرینگ پشت شیار دار

بلبرینگ پشت شیار دار     بلبرینگ پشت شیار دار PARÇA NO. dw D C L GL 30 C-ERV 20/8-10 10 30 14 33 GL 41 C-ERV 202/15.41-20 20 41 20 47 PARÇA NO. dw D C L RPC-RPE 17LFR 50/5-6 6 17 7 23 RPC-RPE 24LFR 50/8 6 24 11 29 RPC-RPE 35LFR 5201-10 10 35 16 44 TİP De d T m S min. P L A B l1 M FR 22 El – FRR 22 El 22 M 6×1 7,7 9,4 9 6,5 37 15 18,2 8 14 FR 32 El – FRR 32 El 32 M 10×1.25 11,8 12,6 12 8,5 50,5 21 24,5 11 20 FR 40 El – FRR 40 El 40 M 12×1.25 14,6 15,5 12 10,4 59,5 28 30,5 11 22 FR 52 El – FRR 52 El 52 M 16×1.5 19,1 19,8 15 11,4 69,5 32 36,5 14 28 FR 62 El – FRR 62 El 62 M 20×1.5 22,1 20,8 18,5 12,4 80,5 36 39,5 17,5 35 PARÇA NO dw d D C LFR 50/5-4 KDD 5 4 13 6 LFR 50/5-6 NPP 6 5 17 7 LFR 50/8-6 NPP 6 8 24 11 LFR 5200-8 KDD 8 10 32 14 LFR 5201-10 NPP 10 12 35 15,9 LFR 5301-10 NPP 10 12 42 19 LFR 5302-10 NPP 10 15 47 19 LFR 5201-12 NPP 12 12 35 15,9 LFR 5201-14 NPP 14 12 39,9 18 LFR 5204-16 NPP 16 20 52 20,6 LFR 5206-20 NPP 20 25 72 23,8 LFR 5206-25 KDD 25 25 72 23,8 LFR 5207-30 KDD 30 30 80 27 LFR 5208-40 KDD 40 40 98 36 PARÇA NO. dw d D C RV 20/7-10 10 7 22 11 RV 20/8-10 10 8 30 14 RV 202/15.38-10 10 15 38 17 RV 202/15.40-10 10 15 40 18 RV 202/15.41-20 20 15 41 20 RV 203/17 20 17 58 25 PARÇA NO d D C A1 RM1ZZ 4,76 19,56 7,87 7,93 RM2ZZ 9,53 30,73 11,1 12,70 RM3ZZ 12 45,72 15,88 19,05 RM4ZZ 15 59,94 19,05 25,40 PARÇA NO d D C LR50/5 NPPU 5 17 7 LR50/6 NPPU 6 19 9 LR50/7 NPPU 7 22 10 LR50/8 NPPU 8 24 11 LR5000 NPPU 10 28 12 LR5001 NPPU 12 30 12 LR5002 NPPU 15 35 13 LR5003 NPPU 17 40 14 LR5004 NPPU 20 47 16 LR5005 NPPU 25 52 16 LR5006 NPPU 30 62 19 LR5007 NPPU 35 68 20 LR5008 NPPU 40 75 21 LR 5200 KDD 10 32 14 LR 5201 KDD 12 35 15,9 LR 5202 KDD 15 40 15,9 LR 5203 KDD 17 47 17,5 LR 5204 KDD 20 52 20,6...

ادامه مطلب