بلبرینگ سوزنی

بلبرینگ سوزنی PARÇA NO CF 1/2 NS CF 1/2 SB CF 5/8 NS CF 5/8 SB CF 3/4 SB CF 7/8 S B CF 1 SB CF 1 1/8 SB CF11/4 SB CF 1 3/8 SB CF 1 1/2 SB CF 1 5/8 SB CF 13/4 SB CF 1 7/8 SB CF 2 SB CF …

بلبرینگ سوزنی ادامه »