بلبرینگ های قفلی

بلبرینگ های قفلی Z CSK 8 M KK 8 8X22X9 CSK 12 M KK 12 12X32X 10 CSK 15 M KK 15 15X35X11 CSK 17 M KK 17 17X40X12 CSK 20 M KK 20 20X47X14 CSK 25 M KK 25 25X52X15 CSK 30 M KK 30 30X62X16 CSK 35 M KK 35 35 X 72X17 …

بلبرینگ های قفلی ادامه »