لاینر ساچمه استوانه ای INA

لاینر ساچمه استوانه ای INA INA NO KOMPLE YÜKSEKLİK (H) DELİK MERKEZİ RAY DELİK MERKEZİ ARABA GENİŞLİK (B) ARABA UZUNLUK (L) STATİK YÜK (kg) DİNAMİK YÜK (kg) RWU 25 D 36 57/45 30 70 91 7222 3111 RWU 25 DH 40 35/35 30 48 90,6 7222 3111 RWU 25 DL 36 57/45 30 70 107 …

لاینر ساچمه استوانه ای INA ادامه »