تست اعتیاد

کیت تست اعتیاد سریع اعتیاد ۱۰ کاره+ ظرف نمونه گیری ادراری +‌دستکش پزشکی یکبار مصرف

کیت ادراری   را داخل ادرار فرد مورد نظر قرار می دهید این کیت با قابلیت نشان دادن سریع تست اعتیاد تمامی مواد مخدر ها کیت ۱۰ کاره کامل ترین کیت تست اعتیاد در دنیا می باشدیک خط C =مثبتدو خط C …

 کیت ادراری   را داخل ادرار فرد مورد نظر قرار می دهید

این کیت با قابلیت نشان دادن سریع تست اعتیاد تمامی مواد مخدر ها کیت ۱۰ کاره کامل ترین کیت تست اعتیاد در دنیا می باشد

تست اعتیاد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Best