بلبرینگ پشت شیار دار

بلبرینگ پشت شیار دار

بلبرینگ پشت شیار دار

 

 

PARÇA NO. dw D C L
GL 30 C-ERV 20/8-10 10 30 14 33
GL 41 C-ERV 202/15.41-20 20 41 20 47
PARÇA NO. dw D C L
RPC-RPE 17LFR 50/5-6 6 17 7 23
RPC-RPE 24LFR 50/8 6 24 11 29
RPC-RPE 35LFR 5201-10 10 35 16 44
TİP De d T m S min. P L A B l1 M
FR 22 El – FRR 22 El 22 M 6×1 7,7 9,4 9 6,5 37 15 18,2 8 14
FR 32 El – FRR 32 El 32 M 10×1.25 11,8 12,6 12 8,5 50,5 21 24,5 11 20
FR 40 El – FRR 40 El 40 M 12×1.25 14,6 15,5 12 10,4 59,5 28 30,5 11 22
FR 52 El – FRR 52 El 52 M 16×1.5 19,1 19,8 15 11,4 69,5 32 36,5 14 28
FR 62 El – FRR 62 El 62 M 20×1.5 22,1 20,8 18,5 12,4 80,5 36 39,5 17,5 35
PARÇA NO dw d D C
LFR 50/5-4 KDD 5 4 13 6
LFR 50/5-6 NPP 6 5 17 7
LFR 50/8-6 NPP 6 8 24 11
LFR 5200-8 KDD 8 10 32 14
LFR 5201-10 NPP 10 12 35 15,9
LFR 5301-10 NPP 10 12 42 19
LFR 5302-10 NPP 10 15 47 19
LFR 5201-12 NPP 12 12 35 15,9
LFR 5201-14 NPP 14 12 39,9 18
LFR 5204-16 NPP 16 20 52 20,6
LFR 5206-20 NPP 20 25 72 23,8
LFR 5206-25 KDD 25 25 72 23,8
LFR 5207-30 KDD 30 30 80 27
LFR 5208-40 KDD 40 40 98 36
PARÇA NO. dw d D C
RV 20/7-10 10 7 22 11
RV 20/8-10 10 8 30 14
RV 202/15.38-10 10 15 38 17
RV 202/15.40-10 10 15 40 18
RV 202/15.41-20 20 15 41 20
RV 203/17 20 17 58 25
PARÇA NO d D C A1
RM1ZZ 4,76 19,56 7,87 7,93
RM2ZZ 9,53 30,73 11,1 12,70
RM3ZZ 12 45,72 15,88 19,05
RM4ZZ 15 59,94 19,05 25,40
PARÇA NO d D C
LR50/5 NPPU 5 17 7
LR50/6 NPPU 6 19 9
LR50/7 NPPU 7 22 10
LR50/8 NPPU 8 24 11
LR5000 NPPU 10 28 12
LR5001 NPPU 12 30 12
LR5002 NPPU 15 35 13
LR5003 NPPU 17 40 14
LR5004 NPPU 20 47 16
LR5005 NPPU 25 52 16
LR5006 NPPU 30 62 19
LR5007 NPPU 35 68 20
LR5008 NPPU 40 75 21
LR 5200 KDD 10 32 14
LR 5201 KDD 12 35 15,9
LR 5202 KDD 15 40 15,9
LR 5203 KDD 17 47 17,5
LR 5204 KDD 20 52 20,6
LR 5205 KDD 25 62 20,6
LR 5206 KDD 30 72 23,8
LR5207 NPPU 35 80 27
LR5208 NPPU 40 85 30,2
PARÇA NO d D C
30/5 2RS 5 14 7
30/6 2RS 6 17 9
30/8 2RS 8 22 11
3000 2RS 10 26 12
3001 2RS 12 28 12
3002 2RS 15 32 13
3003 2RS 17 35 14
3004 2RS 20 42 16
3005 2RS 25 47 16
3006 2RS 30 55 19
روپوش پزشکی لباس رستورانی   زانوبند اسپیلاوایزر  تیلاکس پرو  تاندونک  کمربند پلاتینر  زانوبند زاپیامکس